icon-arrow-right
HomeDuurzaam en verantwoord Duurzaamheidsvisie

Duurzaamheidsvisie

Bouwen aan een betere levenskwaliteit betekent bouwen aan een duurzamere wereld. Natuurlijk beseffen we dat ook onze activiteiten impact hebben op mens, milieu en samenleving. De bouw speelt immers een sleutelrol in de grote maatschappelijke uitdagingen waar onze samenleving voor staat: klimaatverandering, schaarser worden van fossiele brandstoffen en uitputting van grondstoffen. Jongen neemt hierbij haar verantwoordelijkheid door ons in te zetten om de negatieve impact op de leefomgeving te beperken, of zelfs om te zetten in een positief effect. Voor ons gaat duurzaam bouwen verder dan zuinig energie- en materiaalgebruik. We beseffen ons dat duurzaamheid naast technische ook sociale, economische en culturele aspecten bevat.

 

Duurzaamheidsvisie

Duurzaam bouwen vraagt om een integrale aanpak, waarbij je bewust en vooraf keuzes maakt. Samen met onze partners beschikken wij over de meest actuele kennis op het gebied van duurzaamheid, klimaatbestendigheid en circulariteit. Duurzame innovatieve oplossingen zijn daarbij inmiddels ons handelsmerk geworden om zo invulling te geven aan onze passie: het initiëren, ontwikkelen en realiseren van mooie projecten, die de kwaliteit van leven in onze regio duurzaam verbeteren. Bij de invulling van ons duurzaamheidsbeleid richten we ons op drie thema’s: gezondheid & welzijn, natuurlijke omgeving en werk & maatschappij. Concrete aspecten waar we met onze dagelijkse activiteiten en projecten ook daadwerkelijk invloed op uit kunnen oefenen.

Gezondheid & welzijn

Een duurzame leefomgeving begint bij de mensen die daarin leven, werken en recreëren. Dit betekent dat gebouwen gezond en comfortabel moeten zijn, prettig zijn ingericht, geen schadelijke materialen bevatten en een gezond binnenklimaat hebben. Daarnaast wordt het welzijn van mensen beïnvloed door de wijze waarop de fysieke omgeving wordt ingericht. Een groene en aantrekkelijke omgeving die uitnodigt tot bewegen en sociale interactie stimuleert heeft een positieve bijdrage aan ons welbevinden en de levenskwaliteit.

Daarnaast is veiligheid een belangrijke pijler. We besteden dan ook veel aandacht aan veilig werken met ons veiligheidsprogramma WAVE. Maar veiligheid is wat ons betreft meer dan ‘alleen’ veilig werken. Beperken van de uitstoot van fijn- en stikstof op onze projecten bijvoorbeeld. Of maatregelen als goede verlichting, camera’s en sensoren die het veiligheidsgevoel versterken. Veiligheid in combinatie met sociale cohesie en betaalbaarheid heeft een positieve invloed op de leefbaarheid in een gebied.

Natuurlijke omgeving

Met onze projecten willen gebouwen realiseren met een minimale CO2-uitstoot, waarbij grondstoffen worden hergebruikt, gezonde en circulaire materialen worden toegepast, afval in de bouwfase wordt geminimaliseerd en gebruik wordt gemaakt van duurzame energiebronnen. Dit komt erop neer dat deze gebouwen het meeste van wat ze gebruiken zelf opwekken of hergebruiken. Daarmee realiseren we gebouwen die zorgvuldig omgaan met onze ecosystemen.

Jongen rapporteert over haar prestaties op het gebied van duurzaamheid, dit als onderdeel van het Corporate Responsibillity (CR) beleid van VolkerWessels. Zo zijn wij steeds bezig om onze CO2-footprint verder te verkleinen. We zoeken daarbij naar oplossingen die het verschil maken. Met onze aanpak voor de hergebruik van grondstoffen zetten we een belangrijke stap richting de toekomst: een circulaire economie. Een aanprekend voorbeeld is het project: SUPERLOCAL.

 

Werk & maatschappij

Werk, het verrichten van arbeid, is van grote waarde binnen onze maatschappij. Het draagt bij aan een sterke economie en zorgt er voor dat mensen in hun eigen behoefte kunnen voorzien. Werk vervult ook de individuele behoefte van mensen tot zinvolle bezigheden. Volgens Jongen vertegenwoordigt werk waarde en stimuleert het mensen tot persoonlijke ontwikkeling en participatie aan de samenleving. Werk draagt bij aan de levenskwaliteit van de mens. Daarom is het onze ambitie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan waardevol werk te helpen.

Daarnaast is innovatie een belangrijk speerpunt in onze missie. Denken in de taal van de toekomst, dat is ons streven. We zijn er namelijk van overtuigd dat innovatie cruciaal is in het verbeteren van de levenskwaliteit. Het is noodzakelijk om onderscheidend en competitief te blijven. Daarom worden onze medewerkers continue bijgeschoold. Tevens moeten onze medewerkers tot aan hun pensioen veilig en gezond en met plezier kunnen werken. Daarom voeren wij een actief inzetbaarheidsbeleid.

 

 

+